The 11th Iranian and the first International Conference on Machine Vision and Image Processing

تبدیل پیش طرح سیاه وسفید چهره به تصویر واقعی رنگی با استفاده از شبکه‌های مولد رقابتی

نسترن مرادزاده فریداحمد نیک‌آبادی
The 11th Iranian and the first International Conference on Machine Vision and Image Processing (MVIP 2020)

چکیده

تبدیل پیش طرح سیاه و سفید چهره به تصویرواقعی و رنگی یک کاربرد اساسی در بازشناسی مجرمان توسطپلیس و صنعت سرگرمی‌های دیجیتالی محسوب می‌شود. ازجمله چالش‌های این کار تفاوت مشخصات ذاتی پیش طرح وتصویر واقعی مانند عدم وجود رنگ و جزئيات در پیش طرحاست. علی‌رغم پیشرفت روز افزون راه حل‌های این موضوع،همچنان محدودیت‌هایی در تکنیک‌های ارائه شده وجود دارد.به عنوان مثال أساسا آموزش مدل‌های ارائه شده پیشین دراین حوزه نیازمند مجموعه داده‌های بزرگی از زوج تصاویرپیش طرح و رنگی متناظر است. در این پژوهش روشی ارائهشده است که بدون نیاز به مجموعه داده‌های زوج شده،تصاویر سیاه و سفید پیش طرح چهره را به تصاویر واقعی ورنگی تبدیل می‌کند. در مدل ارائه شده از شبکه‌های مولدرقابتی برای تولید تصاویر چهره واقعی استفاده شده و بایادگیری یک نگاشت معکوس از فضای ویژگی‌های چهرهاستخراج شده از پیش‌طرح ورودی به فضای پنهان مدل مولد،تصویر چهره واقعی تولید می‌شود. برای نشان دادن بهبودعملکرد مدل پیشنهادی نسبت به مدل‌های موجود، ازارزیابی کیفی تصویر و همچنین تطابق پیش طرح و تصویربدست آمده، بهره برده‌ایم.

کلمات کلیدی: تبدیل تصویر به تصویر، تصویر پیش طرح چهره، شبکه مولد رقابتی© 2017-2021 ISMVIP All Rights Reserved