The 11th Iranian and the first International Conference on Machine Vision and Image Processing

مطالعه اثر نویز گوسی و ضربه روی همجوشی ارتقایافته به کمک سوپررزولوشن برروی تصاویر با فوکوس‌های چندگانه

یاسمن بیاتکامبیز رهبر
The 11th Iranian and the first International Conference on Machine Vision and Image Processing (MVIP 2020)

چکیده

همجوشی تصویر با فوکوس‌های چندگانه، ترکیب دو یا چند تصویر با مقادیر فوکوس متفاوت مبتنی بر قوانین همجوشی است. در این مقاله روش همجوشی مبتنی بر سوپر رزولوشن از نظر دقت و پایداری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. فرایند همجوشی مبتنی بر در دو گام انجام می‌شود: در مرحله اول فرایند سوپررزولوشن برای تمامی تصاویر منبع اعمال می‌شود. در گام دوم، برای تجزیه این تصاویر، تبدیل موجک ایستا استفاده می‌شود تا تصاویر به چهار زیر باند تقسیم می‌شوند. برای همه‌ی این زیر باندها تحلیل مولفه‌های اصلی پیاده‌سازی شده و حداکثر بردار ویژگی از هر زیر باند از تصاویر منبع به طور جداگانه برای همجوشی تصاویر انتخاب می‌شود. سپس تبدیل موجک ایستا معکوس برای بازسازی زیر باندهای همجوشی شده استفاده شده است. سرانجام برای اندازه‌گیری کیفیت روش پیشنهادی به صورت عینی، تصاویر همجوشی شده تغییر اندازه می‌دهند به سایز تصاویر مبدا اصلی، با استفاده از روش تغییر اندازه مبتنی بر درون‌یابی دوتایی برای سنجش موفقیت روش، اندازه گیری‌های مختلف بدون تصویر مرجع و با تصویر مرجع انتخاب می‌شوند.در این مقاله دقت و پایداری روش یاد شده از نقطه نظر نویز گوسی و ضربه مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌گیرد.

کلمات کلیدی: همجوشی تصاویر، سوپررزولوشن، فیلترهای هدایت‌شونده، نویز گوسی، نویز ضربه© 2017-2021 ISMVIP All Rights Reserved