The 11th Iranian and the first International Conference on Machine Vision and Image Processing

استخراج پروفایل حرارتی در دستکش جهت طراحی بهینه با استفاده از پردازش تصویر

عارفه مقصودیپدرام پیوندیمحمدصالح احمدی
The 11th Iranian and the first International Conference on Machine Vision and Image Processing (MVIP 2020)

چکیده

پردازش تصویر بهترین ابزار برای استخراج ویژگی‌ها، تحلیل موقعیت و در نهایت تصمیم‌گیری صحیح است و امروزه در حوزه‌های مختلفی از جمله نساجی و پوشاک مورد استفاده قرار گرفته است.شناخت خواص حرارتی منسوجات به‌واسطه کاربردهایی که در زمینه های راحتی حرارتی، حفاظت حرارتی، عایق حرارتی و غیره دارند؛ یکی از موضوعات مهم برای توسعه محصولات نساجی در اکثر صنایع است. با توجه به اینکه دستکش‌های فر نوعی پوشش و محافظ حرارتی برای دست افراد می‌باشد، دانستن اینکه چه ناحیه‌ای از دستکش دارای تماس و تغییرات دمایی بیشتری است و در این نواحی نیاز به طراحی و بهینه‌سازی وجود دارد، از اهمیت بالایی برخوردار است. به دلیل عدم وجود آزمایش برای آگاهی یافتن از دمای منسوجات به صورت دقیق، از پردازش تصویر استفاده شده است. هدف از این مقاله، پردازش تصاویر و استخراج پروفایل حرارتی از تصاویر گرفته شده توسط دوربین حرارتی است که با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی $-میانگین انجام می‌شود و ترسیم نمودار توزیع حرارتی نشان می‌دهد که در چه ناحیه‌ای از دستکش نیاز به تغییر در طراحی وجود دارد تا در عین راحتی حرارتی، راحتی حرکتی هم تأمین شود.

کلمات کلیدی: الگوریتم خوشه بندی $-میانگین، پردازش تصویر، دستکش، دوربین حرارتی، راحتی حرارتی



© 2017-2021 ISMVIP All Rights Reserved