The 11th Iranian and the first International Conference on Machine Vision and Image Processing

مروری بر روش‌های ارائه شده برای مسئله‌ی بازشناسایی شخص با رویکرد یادگیری عمیق و چالش‌های آن

صباسادات فقیه ایمانیکاظم فولادی قلعه
The 11th Iranian and the first International Conference on Machine Vision and Image Processing (MVIP 2020)

چکیده

مسئله‌ی بازشناسایی شخص شامل تشخیص وجود تصویر یک فرد درمیان تصاویر جمع‌آوری شده توسط شبکه‌ای از دوربین‌ها می‌باشد. این مسئله در حوزه‌های متفاوتی از جمله سامانه‌های حفاظتی و امنیتی کاربرد دارد. در سال‌های اخیر با به‌کارگیری روش‌های یادگیری عمیق در مسئله‌ی بازشناسایی شخص، پیشرفت‌های قابل توجهی در این حوزه حاصل شده است. در این مقاله سعی شده است مروری بر مسئله‌ی بازشناسایی شخص با رویکرد یادگیری عمیق و چالش‌های این مسئله داشته باشیم. مجموعه‌داده‌های این حوزه و معیارهای سنجش کارآیی مدل‌ها در این مسئله بررسی می‌شوند. همچنین دو چالش مهم این حوزه، یعنی کمبود داده‌های آموزشی و تعمیم‌پذیری مدل‌های بازشناسایی شخص برای مجموعه‌داده‌های متفاوت آموزشی و آزمایشی بررسی می‌شوند.

کلمات کلیدی: بازشناسایی شخص، بازیابی شخص، تطابق دامنه، یادگیری عمیق© 2017-2021 ISMVIP All Rights Reserved