The 11th Iranian and the first International Conference on Machine Vision and Image Processing

ادغام تصاویر با چند دقت تمرکز، مبتنی بر تبدیلات چندمقیاسی ویولت و نمایش اسپارس

سمیه صفربیرانوندمهدی نوشیار
The 11th Iranian and the first International Conference on Machine Vision and Image Processing (MVIP 2020)

چکیده

در بحث ادغام تصاویر، تبدیلات چندمقیاسه ویولت و نمایش اسپارس، دو نظریه پراستفاده می‌باشند. استفاده ترکیبی این دو روش، برای تولید تصویر ادغام شده با کیفیت بالاتر می‌تواند کارآمد باشد. در این مقاله، روشی برای ادغام تصاویر با چند دقت تمرکز، مبتنی بر تبدیلات چند مقیاسی ویولت و نمایش اسپارس ارائه شده است. در روش ارائه شده، تبدیلات چندمقیاسه بر پایه موجک هار، برای به‌دست آوردن جزئیات فرکانس بالا و پایین استفاده شده است. در ادامه، ضرایب فرکانس پایین با روش ادغام پیشنهادی، ترکیب شده و نتیجه را به‌همراه جزئیات فرکانس بالا ایجاد خواهند کرد. نتایج کیفی و بصری نشان می‌دهد که روش پیشنهادی توانسته کارایی و عملکرد بالایی برای ادغام تصاویر نسبت به برخی روش‌ها از خود نشان دهد. روش ارائه شده نسبت به روش‌هایی که از ماتریس اسپارس استفاده کرده‌اند بهتر عمل کرده است چرا که در روش پیشنهادی برای ادغام مقادیر متناظر بین ماتریس‌های اسپارس، محاسبه واریانس انجام می‌شود ولی در روش‌های قبلی بر حسب معیاری مانند انرژی بین مقادیر متناظر ماتریس‌های اسپارس انجام شده است. همچنین، تعداد عناصر دیکشنری و ابعاد پنجره در روش پیشنهادی به‌صورت صریح بیان شده است که در مطالعات قبلی این موارد در نظر گرفته نشده است.

کلمات کلیدی: ادغام تصویر، تبدیلات چندمقیاسی، تبدیل موجک Harr، دیکشنری، نمایش اسپارس، واریانس© 2017-2021 ISMVIP All Rights Reserved