The 11th Iranian and the first International Conference on Machine Vision and Image Processing

حذف نویز ضربه با حفظ لبه‌ها در تصاویر، مبتنی بر پردازش مرکب عمومی و محلی الگوهای تطبیقی تشخیص لبه

میر جلیل موسویمهدی نوشیارمحمد مومنی
The 11th Iranian and the first International Conference on Machine Vision and Image Processing (MVIP 2020)

چکیده

سيستم‌هاي مخابراتي از اثرات ناخواسته و نامطلوب، مانند انواع نويزها، متأثر مي‌باشند. كانال‌هاي انتقال ايده‌آل نيستند و داراي نويز هستند. نویز ضربه‌ای یکی از عوامل تضعیف کیفیت در تصاویر دیجیتال است.رهیافت پیشنهادی این مقاله از دو مرحله ابتکاری تشخیص و حذف نویز ضربه‌ای در حوزه مکان و بهبود کیفیت تصویر نویزی با استفاده از الگوهای تشخیص لبه تشکیل یافته است. پس از آشکارسازی، لبه نویزی با استفاده از مقادیر پیکسل‌های لبه در همسایگی پیکسل مرکزی تقویت می‌گردد. الگوهای تشخیص لبه به صورت انطباقی هستند. یعنی با افزایش اندازه پنجره تطبیق پیدا می کنند. با استفاده از یک روش ترکیبی ابتکاری نویز حذف می‌شود و کیفیت تصویر بهبود می‌یابد. در بخش سنجش کیفیت تصاویر بازیابی شده از معیار PSNRو MSSIMاستفاده‌شده است. نتایج شبیه‌سازی الگوریتم پیشنهادی بر روی تصاویر استاندارد با شدت نویزهای مختلف نشان می‌دهد که روش ارائه‌شده در مقایسه با روش‌های موجود عملکرد بهتری دارد و به‌طور متوسط افزایش مقدار PSNRبیش از dB2.5 در قیاس با آخرین کارهای مرتبط ملاحظه می‌شود.

کلمات کلیدی: الگوهای تشخیص لبه، حذف نویز، فیلتر مکانی، نویز ضربه© 2017-2021 ISMVIP All Rights Reserved