The 11th Iranian and the first International Conference on Machine Vision and Image Processing

طراحی حسگرتصویر هوشمند جهت پیاده‌سازی سخت‌افزاری فیلترهای پردازش تصاویر مناسب برای کاربردهای توان مصرفی پایین، حجم اشغال شده کم

علیرضا قمیحسين کريميان
The 11th Iranian and the first International Conference on Machine Vision and Image Processing (MVIP 2020)

چکیده

این مقاله یک ساختار جدید سخت‌افزاری برای حسگرهای تصویر هوشمند را ارائه می‌دهد، که به واسطه آن می‌توان فیلترهای پردازش تصاویر را درون حسگر و بدون تغییر دادن آرایه پیکسل‌های حسگرتصویر پیاده‌سازی کرد. در نتیجه در ساختار ارائه شده ضریب فضای موثر که از جمله پارامترهای مهم حسگرهای تصویر است ثابت باقی می‌ماند. مدار سخت افزار پیشنهاد شده را می‌توان به انواع حسگرهای تصویر(%CCDو CMOS%) اضافه نمود، در این حالت در ساختار داخلی حسگرتصویر تغییراتی داده نمی‌شود. در روش پیشنهاد شده علاوه بر مدار بازخوانی برای آدرس دهی پنجره‌های تصویر تعدادی از فیلترهای پرکاربرد پردازش تصاویر بر روی حسگرتصویر پیاده‌سازی شده است که کاربر با انتخاب فیلتر مورد نظر می‌تواند فیلتر را برروی تصویر با توان مصرفی بسیار پایین اعمال کند. یکی دیگر از نوآوری‌های پژوهش می‌توان به کارکرد با انواع پنجره‌های تصویر اشاره کرد که کیفیت پردازش و زمان اعمال پردازش بر روی تصویر متناسب با نیاز تغییر می‌کند.

کلمات کلیدی: اینترنت اشیا، پردازش درون حسگرتصویر، حسگرتصویرهوشمند، ضریب فضای موثر© 2017-2021 ISMVIP All Rights Reserved