The 11th Iranian and the first International Conference on Machine Vision and Image Processing

بهبود کنتراست تصاویر رنگی تاریک با توزیع غیریکنواخت روشنایی مبتنی بر مجموعه‌های سایه ای

سید علی لاجوردیسیدمیثم علویمهدی عروجی
The 11th Iranian and the first International Conference on Machine Vision and Image Processing (MVIP 2020)

چکیده

بهبود کنتراست تصاویر یکی از مسائل چالش‌برانگیز و مهم در حوزۀ پردازش تصویر، شناسایی الگو و بینایی ماشین است. این فرایند موجب بهبود درک اطلاعات موجود در تصویر برای بیننده انسانی می‌شود. این موضوع بخصوص در مورد تصاویر پزشکی از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که شدت نور کم و نیز سطح بالای نویز، مشکلاتی را در تشخیص دقیق بیماری‌های خاص و همچنین برای مستندسازی و تحلیل آنها ایجاد می‌کند. در این میان بهبود کنتراست تصاویر تاریک با روشنایی غیر یکنواخت به دلیل وجود نواحی تاریک و روشن بطور همزمان، کاری دشوار است. به همین دلیل بکارگیری بسیاری از روش‌های بهبود کنتراست تصاویر تاریک با توزیع یکنواخت نواحی تاریک و روشن عملاً ممکن نیست. در این مقاله روشی جدید مبتنی بر مجموعه‌های سایه‌ای برای بهبود کنتراست تصاویرتاریک با توزیع غیر یکنواخت روشنایی ارائه شده است که با استفاده از آن می توان کنتراست هر دو ناحیه تاریک و روشن تصویر را بدون تأثیر گذاری روی جزئیات آن، افزایش داد. نتایج ارزیابی حاکی از موفقیت این روش در مقایسه با سایر تکنیک‌های بهبود تصویر می‌باشد.

کلمات کلیدی: پردازش تصویر، بهبود کنتراست تصویر رنگی، مجموعه‌های فازی، مجموعه‌های سایه‌ای© 2017-2021 ISMVIP All Rights Reserved