The 11th Iranian and the first International Conference on Machine Vision and Image Processing

کاربرد اسکن سه بعدی بدن در ارزیابی ظاهر لباس

وجیهه مظفریپدرام پیوندی
The 11th Iranian and the first International Conference on Machine Vision and Image Processing (MVIP 2020)

چکیده

اگر لباس متناسب با بدن فرد نباشد موجب نارضایتی مصرف کننده خواهد شد. با پیشرفت تکنولوژی، اسکنرهای سه بعدی برای تهیه شکل و اندازه بدن و در نتیجه مدل سه بعدی در عرض مدت کوتاه، توسعه یافته‌اند. این تکنولوژی در حال حاضر برای حل مسئله تناسب استفاده شده است با توجه به اینکه تقاضا برای داشتن لباس متناسب با بدن روز به روز در حال افزایش است، بنابراین تکنولوژی اسکن سه‌بعدی بدن می‌تواند به عنوان یک پل ارتباطی بین طراحی و تولید لباس باشد.هدف از این مقاله ارائه یک تکنیک برای ارزیابی ظاهر لباس از طریق میزان چین و چروک لباس با استفاده از دوربین‌های سنجش عمق می‌باشد. بدین منظور ابتدا با استفاده از یک دوربین سنجش عمق مدل سه بعدی 20 زن در رده‌های سنی 20 تا 40 سال که سه نوع مختلف لباس پوشیده‌اند تهیه شد. سپس خطوط کانتور بر روی مدل سه بعدی در قسمت بالاتنه استخراج گردید. تکنیکی جهت مقایسه میزان چین و چروک در قسمت‌های مختلف لباس ارائه شد. نتایج نشان داد این تکنیک می‌تواند با دقت 90 درصد معیاری در جهت ارزیابی ظاهر لباس و میزان متناسب بودن آن با فرد باشد.

کلمات کلیدی: ارزیابی ظاهر لباس، اسکن سه بعدی بدن، خطوط کانتور، چین و چروک© 2017-2021 ISMVIP All Rights Reserved