The 11th Iranian and the first International Conference on Machine Vision and Image Processing

یک روش یادگیری عمیق ترکیبی به منظور تخمین سن بیولوژیکی مغز برای کمک به تشخیص بیماری با استفاده از تصاویر MRI

زهرا جهانشیریمحمد صنیعی آباده
The 11th Iranian and the first International Conference on Machine Vision and Image Processing (MVIP 2020)

چکیده

سن بیولوژیکی مغز از روی تصاویر MRI قابل محاسبه است. امروزه پزشکان دریافته اند که این اطلاعات در تشخیص و درمان بسیاری از بیماری‌ها مفید است. برای تخمین سن بیولوژیکی مغز در این مقاله ابتدا یک شبکه‌ی یادگیری عمیق از نوع 3DCNN بر روی تصاویر MRI مغزی 2001 فرد سالم از مجموعه داده‌ی BANC پیاده‌سازی می‌شود. در ادامه از این شبکه‌ی سه بعدی به عنوان یک بلاک آماده (شبکه از قبل آموزش دیده) برای استخراج ویژگی استفاده شده‌است. در راستای تخمین سن مغز، ویژگی‌های لایه‌ی آخر این شبکه به سه روش یادگیری ماشین برای رگرسیون یعنی SVR ،RVR و GPR داده می‌شود. در اینجا خروجی هر روش یک عدد است که بیانگر سن بیولوژیکی تخمینی مغز توسط آن روش است. نتایج حاصل به صورت مستقل با هریک از روش‌های یاد شده مقایسه می‌گردد و نتایج مقایسات بیانگر آن است که ویژگی‌های استخراج شده توسط یک شبکه‌ی 3DCNN باعث بهبود در نتایج خروجی نهایی نسبت به نتایج گزارش شده در مقالات مشابه شده‌است. علاوه بر این به عنوان یک روش ادغام نتایج حاصل از روش‌های رگرسیون متفاوت، تمامی خروجی‌ها اعم از شبکه 3DCNN با یک نورون در لایه آخر، SVR ،RVR و GPR به یک شبکه عصبی جدید با یک تک نورون از نوع پرسپترون خطی داده شده و جمع وزن‌داری از سن‌های تخمینی توسط این روش‌ها در جهت کاهش خطا به عن

کلمات کلیدی: شبکه‌ی سه بعدی، سن بیولوژیکی مغز، یادگیری ماشین© 2017-2021 ISMVIP All Rights Reserved