The 11th Iranian and the first International Conference on Machine Vision and Image Processing

بازشناسی اعمال بازیکنان والیبال با استفاده از شبکه‌های عصبی عمیق

امیر عباس شعبانیمحسن سریانی
The 11th Iranian and the first International Conference on Machine Vision and Image Processing (MVIP 2020)

چکیده

بازشناسی اعمال انسان کاربردهای فراوانی درحوزه پردازش تصویر و بینایی ماشین دارد و سالهاست کهپژوهشگران در این حوزه کار می‌کنند. یکی از خلأهایتحقیقاتی موجود در این زمینه بازشناسی اعمال ورزشی است.در این مقاله بازشناسی اعمال بازیکنان والیبال را در نظر گرفته و با تهیه یک مجموعه داده از 3 عمل اسپایک، دریافت و سرویس در والیبال به پیاده سازی 4 روش مختلف اقدام شد و از میان آنها دو روش «شبکه یکپارچه کانولوشنی و بازگشتی LSTM»و «شبکه کانولوشنی عمیق سه‌بعدی C3D%» که دارای نتایج بهتری بودند به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرند و نتایج هریک از این دو روش و نقاط قوت و ضعف آنها ارایه می‌گردد. میانگین دقت رده بندی برای دو روش فوق الذکر بهترتیب 92.5 و 93.3 درصد است.

کلمات کلیدی: بازشناسی اعمال، والیبال، شبکه عصبی کانولوشنی، شبکه عصبی بازگشتی، شبکه عصبی کانولوشنی سه‌بعدی© 2017-2021 ISMVIP All Rights Reserved