The 11th Iranian and the first International Conference on Machine Vision and Image Processing

بررسی تسریع الگوریتمLDOFبا استفاده ازGPUبرای مسیریابی نقطه‌ای

علی ولی‌نژادسپیده فریور
The 11th Iranian and the first International Conference on Machine Vision and Image Processing (MVIP 2020)

چکیده

یکی از مهم‌ترین مسائل در تحلیل و تجزیه ی داده‌های ویدئویی، بررسی دقیق مسیر حرکت مجموعه‌ی بزرگی از نقاط است. یکی از معروف‌ترین الگوریتم‌ها برای استخراج اطلاعات حرکت نقاط در ویدئو، الگوریتم جابه‌جایی بزرگ جریان نوری است. پیاده‌سازی کامپیوتری این الگوریتم به صورت سری، مشمول محاسبات پردازشی پیچیده و زمان‌بر می‌باشد. در این مقاله پیاده‌سازی الگوریتم جابه‌جایی بزرگ جریان نوری با استفاده از واحد پردازش گرافیکی(GPU) مورد بررسی قرار می‌گیرد تا از قدرت و سرعت پردازش موازی برای ردیابی مجموعه‌ای از نقاط در داده‌های ویدئویی استفاده شود.

کلمات کلیدی: جریان نوری، ردیابی نقطه‌ای، واحد پردازش گرافیکی© 2017-2021 ISMVIP All Rights Reserved